სად არის ძველთძველი კომენტარები ფხაგავატ-გიტაზე?

სად არის ძველთძველი კომენტარები  ფხაგავატ-გიტაზე?

ოპონენტი: კრიშნაიდები

ჩემმა მაცნობმა- ყოფილმა კრიშნაიდმა და ამჟამად ქრისტიანმა წერილი მომწერა. ცოტა ხნის წინ მეტროსთან ჩაიარა, მას ფხაგავატ-გიტით ახალგაზრდა მიუახლოვდა და საუბარი გაუბა:

ქრისტე – ახალი ადამი

ქრისტე – ახალი ადამი

ახალი აღთქმის კეთილუწყების ცენტრში დგას ძე ღვთისას ხორცშესხმის საიდუმლო. პირველქმნილმა ადამმა ვერ შეძლო მის წინაშე დასმული ამოცანის შესრულება, – სულიერ-ზნეობრივი სრულყოფის გზით მიეღწია განღმრთობისაკენ და ღმერთთან მიეყვანა ხილული სამყარო. მცნების დარღვევისა და სამოთხის სიტკბოებისაკენ განვარდნის შემდგომ, მისთვის დახშული აღმოჩნდა გზა განღმრთობისაკენ. მაგრამ ყოველივე ის, რისი შესრულებაც პირველმა ადამიანმა ვერ შეძლო, მის მაგივრად აღასრულა ხორცშესხმულმა ღმერთმა-სიტყვამ, განკაცებულმა უფალმა იესო ქრისტემ.

იეჰოვას მოწმეები სექსუალური ძალადობის გამო სამეფო კომისიის წინაშე წარსდგებიან

იეჰოვას მოწმეები სექსუალური ძალადობის  გამო სამეფო კომისიის წინაშე წარსდგებიან

ავსტრალიის იეჰოვას მოწმეების ორგანიზაცია კიდევ ერთი ჯგუფია, რომელმაც ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემსწავლელი სამეფო კომისიის ყურადღება მიიპყრო.

ლოცვა გარდაცვლილთათვის

ლოცვა გარდაცვლილთათვის

წესის აგების მსახურებაში არის სიტყვები, რომლებიც წარმოითქმის თოთქოსდა გარდაცვლილის პირით: „ყოველნი მხედავთ მე წინაშე თქუენსა უხმოდ, და უსულოდ მდებარესა. ჰსტიროდეთ ჩემთვის, ძმანო და მეგობარნო, მოყუასნო და მეცნიერნო, რამეთუ გუშინ თქუენ თანა მზრახუელვიყავ, და მეყვსეულად მოიწია ჩემ ზედა ჟამი სიკუდილისა. აწ უკუე მოვედით ყოველნი მოყუასნი ჩემნი და ამბორსმიყავთ მე უკანასკნელთა ამბორის ყოფითა, რამეთუ ამიერითგან თქუენ თანა არღარა ვიდოდე, არცა ვჰზრახვიდე. მსაჯულისა მივალ, სად იგი არა არს თუალღება. რამეთუ მონა და უფალი ერთბამად წარჰსდგებიან, მეფე და მხედარი, მდიდარი და გლახაკნი, კაცად-კაცადნი, გინა თუ იდიდოს, გინა თუ სირცხვილეულ იქმნას. არამედ ვითხოვ ყოველთაგან და გევედრები, დაუცხრომელად ევედრენით ჩემთვის ქრისტესა ღმერთსა, რაითა არა განგდებულ ვიქმნე ცოდუათაებრ ჩემთა, ადგილსა სატანჯუელისასა. არამედ რაითა დაწესებულ ვიქმნე, სადა იგი არს ნათელი ცხოვრებისაი“.

ლოცვა და ღვთისმეტყველება

ლოცვა და ღვთისმეტყველება

წმინდა მამები ლოცვას უწოდებენ „ჭეშმარიტ ღვთისმეტყველებს“. „თუ შენ ღვთისმეტყველი ხარ, მაშინ ჭეშმარიტად ილოცებ, და თუ ჭეშმარიტად ლოცულობ, მაშინ ღვთისმეტყველი ხარ“ (ამბა ევაგრე) ეკლესიის მამებისათვის ღვთისმეტყველება არასოდეს ყოფილა „უხილავი ღმერთის“ შესახებ განყენებული თეორია: